การใช้งาน git กับโปรเจคที่มีอยู่แล้ว

 1. สร้าง Repository ใหม่
 2. $ cd /path/of/your/local/project
 3. $ git init
 4. $ git add .
  # Adds the files in the local repository and stages them for commit
 5. $ git commit -m ‘First commit’
  # Commits the tracked changes and prepares them to be pushed to a remote repository
 6. copy the remote repository URL.
 7. $ git remote add origin <remote repository URL>
  # Sets the new remote
  $ git remote -v
  # Verifies the new remote URL
 8. $ git push origin master
  # Pushes the changes in your local repository up to the remote repository you specified as the origin